Gabriel Melaga | Obchodné podmienky
návrh loga
20117
page-template-default,page,page-id-20117,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Obchodné podmienky

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.gabrielmelaga.sk. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.gabrielmelaga.sk je:
Gabriel Melaga – freshgrafika
IČO: 45517339 DIČ: 1081019797
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.gabrielmelaga.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

 

2. KÚPNA CENA
Pre nakupovanie platí kúpna cena uvedená na stránkach www.gabrielmelaga.sk. Všetky kúpne ceny sú stanovené v mene Euro a ceny sú konečné. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Potvrdenie o zaplatení bude priložené k odosielanému tovaru. Ak je niektorá z cien uvedená ako akcia, neváhajte a využite ju. Akcie sú totiž obmedzené jednak časovo, jednak počtom kusov výrobku, na ktorý sa akcia viaže. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

3. OBJEDNÁVKA
Samotný nákup zrealizujete pomocou výberu produktu a kliknutím na ikonku „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.  Tovar z košíka môžete kedykoľvek odstrániť. Po ukončení výberu otvoríte váš nákupný košík a dostanete sa do vášho nákupného košíka, pokračujete ďalej „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“. Potom si vyplníte adresu doručenia. Potom nasleduje kontrola objednávky a nasleduje odoslanie objednávky kliknutím na ikonku “ OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY. Po potvrdení objednávky dostanete na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo svojom profile, potvrdenie o jej prijatí. Objednávka sa archivuje na našom serveri.
Storno objednávky – storno objednávky môžete vykonať do 24 hodín poslaním emailu na kontaktné údaje uvedené na našej stránke.

 

4. PLATBA
Výlučným spôsobom platby ja platba bankovým prevodom: kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. – /zaplatíte faktúru bankovým prevodom,
VS: číslo objednávky. Potvrdenie o zaplatení bude priložené k odosielanému tovaru/
číslo účtu: SK8752000000000010280296
variabilný symbol: číslo objednávky

 

5. LEHOTA DODANIA
Zvyčajne odosielame tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby za objednávku. V prípade, že objednávka spadá do obdobia sviatkov, Vianoc či Veľkej noci, môže byť dodávka oneskorená pre veľký nápor na doručovaciu spoločnosť.

 

6. FORMA DODANIA
Tovar sa dodáva na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako adresu doručenia. Objednaný tovar posielame ako list/balík (v závislosti od celkovej hmotnosti). Do zahraničia objednaný tovar neposielame.

 

7. ZÁRUKA
Zákonom stanovená záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom doručenia zásielky konečnému odberateľovi. Pri odosielaní tovaru zákazníkovi sa snažíme o to, aby bol bezpečne zabalený. Zároveň ručíme za to, že celková cena uvedená na objednávke je konečná. Predávajúci neručí za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, nepresne uvedenou adresou objednávateľa ani za poškodenie tovaru počas prepravy.
Akékoľvek otázky či pripomienky nám môžete posielať na našu e-mailovú adresu – kontakt@gabrielmelaga.sk.
Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť. Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradíme my. K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme kupujúceho. Reklamačný protokol je poslaný kupujúcemu do 7 dní od prijatia reklamácie.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom expedovania tovaru. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, nesprávnym ošetrením výrobku, alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.
prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. Reklamácie sa nevzťahujú na:
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

· Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
PROSÍM POZORNE SI PREČÍTAJTE INŠTRUKCIE K STAROSLIVOSTI O PRODUKTY GABRIEL MELAGA®.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

 

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, informuje predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Gabriel Melaga – freshgrafika, Štefánikova 40, Štúrovo, Slovensko, email: kontakt@gabrielmelaga.sk, telefón: +421 944 220 003. Predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku.
Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predajca akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.gabrielmelaga.sk.

Obchodné podmienky platia od 09. 06. 2017